top of page

Indsatsniveauer og Visitationstilgang

”udfordringer er aldrig ens – derfor er løsninger så forskellige”

Visitation:

Vi møder udfordringer hos borgerne der er differenceret, derfor er det vigtigt at der i samarbejdet er fokus på en helhedsorienteret løsning for den enkelte. Socialfaglige indsatser kræver indsigt i sagerne, det betyder også at det for os er vigtigt at alle involverede parter er indforståede med behov, krav, mål og aftaler for at sikre en anbringelse med kvalitet for borgeren og de involverede omsorgspersoner der i spil. Kerneopgaven er samspillet for os, hvis ikke vi kommunikerer ud fra samme forståelsesramme, bliver det svært at komme i mål med vores fælles interesse. Til visitation har vi behov for at skabe et forum hvor der er tryghed i anbringelsen for borgeren, dvs. at vi giver et aftryk meget tydeligt af hvem vi er, hvad dette tilbud kan og vil hjælpe med, samt at statuere vi samarbejder med familien, kommunen og andre involveret offentlige instanser der måtte komme i spil. Vi ønsker en åben og ærlig dialog, borgeren skal gerne være så meget med i processen, hvor det er muligt og giver mening. Familien skal ligeledes have anpart i at blive hørt da det for os er vigtigt at trygheden følges ad hele vejen rundt.

Dokumentation, kontrakter og aftaler herom skal helst være på plads inden en formel anbringelse. Det betyder også for os, at der skal være tydelighed, gennemsigtighed i hvad en kommune har af ønske for anbringelse og arbejdet i det, udover det beskrevne i tilbuddet. Vi ser på at være så transparente begge parter at forventningerne efterleves uden de store udsving, samt at kunne forholde sig til ændringer i anbringelser og tage dialogen om det. Det er vigtig med kommunikationen mellem parterne for at garanterer de bedste vilkår hele vejen rundt.

Til visitationen ønsker vi derfor tilstede

 

Hvem er i;

sagsbehandler, borgeren, familie (hvis det muligt), ”anden part der kan have afgørende faktorer for borgerens trivsel.

Hvem er vi til visitationen;

vi er ledelsen, visitationsansvarlige, evt. juridisk rådgiver, koordinator for huset, en kommende kontaktperson eller repræsentant fra teamet der skal arbejde omkring de unge til hverdag.

Efter visitationen, hvis der aftales en anbringelse, modtager borgeren og familien et informationsbrev om stedet, samt de nødvendige informationer for at komme i kontakt til husets personaler samt hvilke roller der er fordelt ift. spørgsmål eller hvis andet opstår.

Indsatsniveauer

Niveau 1

4250-5500kr

i døgnet

En anbringelse i dette lag, vil være den for borger der evt. kommer fra et længere forløb, men kan fortsat have svært ved at indgå. Der kan både være tale om resocialiseringen eller med tilbagevendende misbrug. Det er ligeledes for borgeren her, at niveauet er fokuseret på en borger der er ressourcestærk på områderne:

  • ADL-støtte og træning

  • Er i skole/uddannelsestilbud

  • har maks. 30- 40.timers borgerrettet timer ugentligt

  • Ikke eksisterende misbrug eller igangværende kriminalitet, det er første prioriteten da vi taler om, en evt. frivillig anbringelse til en takst af 4250-5500.kr i døgnet.

Niveau 2

fra 5500-6700kr

pr. døgn

Den unge er nutidigt i berøring med kriminalitet, evt. kommende dom, et spirende misbrug, UKN-forhold, særlige støtte forhold (mild 1:1 støttefunktion/mild 1:1 forudsætter ekstra støttetimer i døgnet hvor den unge er i huset, det kan være til særligt tilrettelagt forhold som ADL træning, det kan være et ekstraordinært fokus i arbejdet omkring adfærdsregulering, der kan også være et særligt behov for at den unge støttes i skoletimerne eller i sit beskæftigelses tidsrum som vil foregå udenfor husets rammer – flere støttetimer kan tilkøbes eller aftales ved visitation, at denne opjusteres eller nedjusteres efter progressionen). Niveau 2, er også den takst hvor den unge kan have behov for hjælp og støtte omkring en forebyggende indsats, hertil yder vi med eksterne samarbejdspartnere et særligt fokus på den unges behov for at dele sine erfaringer og oplevelser, for at sammensætte et forløb der giver mening for den enkelte, samt kan opretholde at afholde sig ny kriminalitet.

 

Det er ligeledes for borgeren her, at niveauet er fokuseret på en borger der er ressourcestærk på områderne:

  • ADL-støtte og træning / 1:1 støtte undtagen

  • Er i skole/uddannelsestilbud / 1:1 støtte undtagen

  • har maks. 50- 60.timers borgerrettet timer ugentligt / 1:1 støtte indgået efter aftale om behov

  • Spirende misbrug eller igangværende kriminalitet, hertil kan forekomme udadreagerende adfærd, samt truende adfærd/sprogbrug, vredeshåndtering kan indgå efter aftale – 5500-6700.kr pr døgn.

Niveau 3

6700kr - op til aftalt forhold i døgnet

Den unge er nutidigt i berøring med kriminalitet, har domme eller dom med sig, et spirende misbrug eller har kontakt til et miljø der præges af narkotika, er under UKN-forhold, særlige støtte forhold (tæt 1:1 støttefunktion/tæt 1:1 forudsætter tæt bemandingstimer i døgnet hvor den unge er følger vi, der er ligeledes tale om særligt tilrettelagt forhold omkring ADL træning, der er et ekstraordinært fokus i arbejdet omkring adfærdsregulering, der kan også være et særligt behov for at den unge støttes i skoletimerne eller i sit beskæftigelses tidsrum som vil foregå udenfor husets rammer – flere støttetimer kan IKKE tilkøbes da tæt 1:1 funktionen er den mest massive støtte vi har, vi arbejder ikke med vågen nattevagt – det kan komme på tale, men så arrangeres det in-house på opholdsstedet og er ikke en mer-betaling for myndigheden. Niveau 3, er også den takst hvor den unge har behov for hjælp og støtte til den forebyggende indsats, hertil yder vi med eksterne samarbejdspartnere et særligt fokus på den unges behov for at dele sine erfaringer og oplevelser, for at sammensætte et forløb der giver mening for den enkelte, samt kan opretholde at afholde sig ny kriminalitet. Anger management, terapiforløb og eksterne misbrugsbehandlere kommer ligeledes i spil skulle nødvendigheden være der.

bottom of page