top of page

Dagligdagen

Hverdagen hos Opholdsstedet Viggo

Skole-samarbejde

Dagligdagen på Viggo er præget af en tydelig struktur således at alle ved, hvad dagen bringer af forpligtelser. Vi bestræber os på at integrere en hjemlig atmosfære, med genkendelighed ift. faste morgenritualer såsom vækning, bad, morgenmad og afgang til dagens gøremål. 

Eftermiddagen prioriteres til lektielæsning og fritidsaktiviteter samt øvrige aktiviteter der afspejler hverdagen. For den enkelte borger vil det være relevant at integrere både fælles og individuel ADL-træning under hensyn til alder og udviklingstrin, som eksempel i form af rengørings- og maddage. At inkludere borgerne i disse gøremål er både med til at opbygge selvstændighed og kompetencer, ligesom det gavner enhver at føle sig ønsket og delagtiggjort i fællesskabet.  Weekenderne planlægges individuelt ud fra borgers øvrige forhold, hjembesøg og lignende, og kan omhandle deltagelse i diverse oplevelser eller udendørsaktiviteter såsom gåture, cykling eller ture til stranden, ligesom det kan være oplevelser af kulturel karakter. Udover den strukturelle, pædagogiske og behandlingsmæssige ramme, er deltagelse i aktiviteter især en vigtig og naturlig faktor i tilbuddet på Viggo. Alle borgere tilbydes mulighed for selvvalgte fritidsaktiviteter/hobbyer både i og udenfor Viggo regi, og relevant støtte til deltagelse. Ambitionen er at skabe nye muligheder for at knytte venskaber og netværker udenfor skole og hjem, ligesom vi tror på at det er et godt socialiseringsredskab, at man begår sig i samfundets forskellige tilbud på lige fod med andre børn og unge.

Det er Opholdsstedet Viggos opgave at formå at motivere, støtte og guide den enkelte borger gennem de ressourcer de har, til at påbegynde og/eller færdiggøre en evt. skolegang eller uddannelsestilbud. Hos Viggo motiverer vi bl.a. ved at være en aktiv del af skolelivet, borger trænes i selvstændigt at være selvtransporterende, dog er støtten mulig indtil en større selvstændighed opnås, vi indgår i skole hjemsamarbejde efter aftale med forældre, eller som substituerende part når andet ikke er muligt.

 

Hos Viggo vil en del af den daglige struktur omhandle lektiehjælp, og generel støtte til at deltage i skole og uddannelsesmuligheder på en positiv måde. 

Målgruppen vil for manges vedkommende have negative erfaringer baseret på afbrudte forløb og mange faglige nederlag, ofte med en høj fraværsprocent til følge eller længere perioder uden reel skolegang. Her vil fokus være på at støtte borgeren til at genskabe tillid til systemet, så de kan udvikle sig ift. deres individuelle ressourcer og standpunkt. 

 

Hos Viggo bestræber vi os desuden på, som en del af det motiverende arbejde, at beskæftige vores borgere så vidt muligt i de fritidsaktiviteter, fritidsjob, praktikker eller andre særlige aftaler der måtte være, særligt i tilfælde hvor borger har mistet tilknytning til det ordinære uddannelsessystem, eller på anden vis har svært ved at være en del af de organiserede tilbud. F.eks. arbejdes via dialog med relevante erhvervssteder på muligheden for at vores borgere kan komme i erhvervs- eller ”snuse”-praktik, som en del af deres udviklingsproces.

bottom of page